Aprovada a Reus una moció per instar el desenvolupament actiu de la Llei contra l’homofòbia

El Ple de l’Ajuntament de Reus del passat 30 de gener de 2015 va aprovar una moció presentada per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a favor de desenvolupar de forma activa la Llei de drets de gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. La moció va comptar amb el suport de gairebé tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament (CUP, CiU, PSC i AraReus). L’únic vot contrari va ser el dels regidors del PP.

Moment en el qual es va aprovar la moció

Enregistrament del plenari de l’Aj. de Reus del passat 30 de gener de 2015 (minut 2:34:12)

Cal remarcar que aquesta moció a favor dels drets de les persones homosexuals i transsexuals, que finalment es va aprovar, venia precedida pel rebuig del Ple a una anterior moció presentada també per la CUP a favor dels drets de les persones LGTBI. Aquesta primera moció va ser tombada, fa poc més de mig any, amb els vots de l’antic equip de govern, format pels electes de CiU i PP.

A continuació us detallem el text de la moció presentada per la CUP el passat 30 de gener, la qual va ser aprovada amb una esmena de l’equip de govern (CiU) en el punt primer, en el qual substitueix “de caràcter interdepartamental amb la planificació de polítiques públiques” per “municipal“.

 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP), PER A DESENVOLUPAR DE FORMA ACTIVA LA LLEI DE DRETS DE GAIS, LESBIANES, BISEXUALS I TRANSEXUALS I PER L’ERADICACIÓ DE L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

El passat 13 de juny de 2014 el Grup Municipal de la CUP va presentar una moció, conjuntament amb els col·lectius GLBTI Brot Bord i H2O, pels drets de les persones LGTBI, que va ser rebutjada per la majoria del Ple.

En un dels punts d’acord –que va ser l’argument del principal grup municipal per votar-hi en contra- es plantejava el suport a la llei de drets de gais, lesbianes, bisexuals i transexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia a la Parlament de Catalunya, així que aquesta llei s’aprovés reconeguent un règim d’infraccions per sancionar l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

El passat 2 d’octubre de 2014, el ple del Parlament de Catalunya aprovava aquesta llei –incloent-hi un règim d’infraccions i sancions- amb els vots favorables de tots els grups parlamentaris, excepte del Partit Popular.

Aquesta llei representa entre altres punts, la protecció de la integritat, la dignitat i la llibertat d’aquests col·lectius; crea el consell nacional de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals com a òrgan consultiu de les administracions, un òrgan per coordinar l’execució de les polítiques adreçades al col·lectiu, i un servei d’atenció integral per respondre a situacions de violència i discriminació; i també potencia les polítiques de lluita contra la discriminació a les escoles regulant, entre d’altres, que els materials escolars tinguin en compte les diverses orientacions sexuals. 

Des del Grup Municipal de la CUP, després de l’aprovació de la llei al Parlament de Catalunya, instem un cop més a l’Ajuntament de Reus a emprendre polítiques actives per desenvolupar aquesta llei a la nostra ciutat, a través dels seus respectius departaments, com ara Ensenyament i Convivència, ja que creiem que és des d’aquests àmbits on es pot desenvolupar una tasca de conscienciació social que permeti avançar en la plena normalització d’aquest col·lectiu en la societat.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Que l’Ajuntament de Reus impulsi un pla d’acció de caràcter interdepartamental amb la planificació de polítiques públiques per avançar en la línia del que recolleix la Llei de drets de gais, lesbianes, bisexuals i transexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia aprovada al Parlament de Catalunya.

Segon.- Comunicar aquest acord als col·lectius GLBT H2O i Brot Bord que van promoure la moció esmentada anteriorment i presentada en aquest Ple el passat 13 de juny de 2014.