Marc normatiu

L’activitat d’H2O queda regulada pels següents marc normatius:

Marc normatiu català

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. DOGC núm. 5123, de 2 de maig.

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 5288, de 31 de desembre.

Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions. DOGC núm. 5056, de 25 de gener.

Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d’organització i funcionament del Registre d’associacions. DOGC núm. 2944, de 3 d’agost.

Ordre JUS/37/2015, de 2 de març, per la qual es crea el Cens d’associacions i fundacions vinculades a partits polítics, vinculat als registres d’associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 6826, de 9 de març.

Ordre JUS/150/2015, de 21 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia. DOGC núm. 6881, de 28 de maig.

Marc normatiu estatal

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. BOE núm. 73, de 26 de març.

Reial decret 949/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions. BOE núm. 255, de 24 d’octubre.

Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria per la qual es va aprovar el Pla estatal de comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives. BOE núm. 86, de 10 d’abril.

Si voleu consultar la normativa, accediu al web de la Generalitat de Catalunya.

Conveni col·lectiu del personal contractat

L’activitat laboral dels tècnics de salut contractats per l’entitat està regulada pel Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural.